Place4You Biuro Sprzedaży Nieruchomości
Drogi Użytkowniku, zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy. Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ
 

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PLACE4YOU Biuro Sprzedaży Nieruchomości Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu, w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy najmu nieruchomości.

Zostałem (zostałam) poinformowany/a, że Administratorem danych osobowych jest PLACE4YOU Biuro Sprzedaży Nieruchomości Spółka z o.o. 00-695, ul. Wilcza 44, lokal 1 oraz, że moja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: m.radecki@place4you.pl lub telefonicznie: +48 22 784 396 006.

Zapoznałem (zapoznałam) się z treścią klauzuli informacyjnej, tj. z informacjami dotyczącymi pozyskanych danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące pozyskanych danych osobowych znajdują się TUTAJ.

1. Cel przetwarzania danych osobowych:.

a) przedstawienie oferty usług lub oferty nieruchomości oferowanych przez Place4You Biuro Sprzedaży Nieruchomości sp. z o.o, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”),.

b) dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową pośrednictwa w sprzedaży/najmie nieruchomości, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO,.

c) prowadzenie analiz statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO,.

d) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt. c) RODO..

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy pośrednictwa, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy pośrednictwa lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych..

3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze..

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych..

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem..

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO..

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem podjęcia przez Administratora działań zmierzających do zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży/najmie nieruchomości..

8. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)..

SPRAWDŹ NAS
+48 784 396 006